Nasz zespół

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie

POLSKA

Dr

Monika Baryła-Matejczuk

Koordynator merytoryczny projektu

Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Autorka publikacji z zakresu osobowościowego i profesjonalnego funkcjonowania nauczycieli, wrażliwości przetwarzania sensorycznego, psychologii pozytywnej, psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej.

DR

Małgorzata Artymiak

Psycholog, nauczyciel akademicki. Dyrektor Psychologicznego Centrum Diagnozy i Terapii WSEI. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy indywidualnej z rodzicami, nauczycielami, dorosłymi, pracy z parami i małżeństwami. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup odbiorców. 

ph.d

Grzegorz Kata

Psychologist, researcher and lecturer, main areas of scientific and practical interest: prevention of risky behaviors of youth, quantitative methods in psychology, personality and cognitive determinants and correlates of problem behaviors and effectiveness of action

ph.d

Wiesław Poleszak

Assistant Professor of Psychology, psychotherapist. Goverment expert in field of psychoprophylaxis. Co-author of the model for building and evaluating the educational and preventive program of the school prepared for the Ministry of National Education.

Universidad de la Laguna

Hiszpania

DR

Moisés Betancort Montesinos

Doktor psychologii. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Psychologii i Sekcji Logopedycznej Uniwersytetu La Laguna (Teneryfa, Hiszpania). Specjalizuje się w Psychologii Poznawczej, przetwarzaniu języka i eksperymentalnych projektach psycholingwistycznych. Jest członkiem Katedry Psychologii Klinicznej, Psychobiologii i Metodologii na Uniwersytecie La Laguna. Specjalizuje się w obszarach projektowania eksperymentalnego oraz wielowymiarowych analiz danych. Rozwija rolę metodologii w różnych grupach badawczych.

Universidad de Alicante

Hiszpania

dr

Rosario Ferrer Cascales

Doktor psychologii. Profesor zwyczajny w dziedzinie Osobowości, Diagnozy i Wsparcia Psychologicznego na Uniwersytecie w Alicante. Dyrektor Katedry Psychologii Zdrowia i Grupy Badawczej Psychologii Stosowanej w obszarach Zdrowia i Zachowań Ludzkich Uniwersytetu w Alicante. Koordynator Grupy Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych „Portal Podstaw Psychologii”.

dr

Natalia Albaladejo-Blázquez

Doktor Psychologii. Absolwentka Psychopedagogiki. Magister Prewencji i Leczenia Narkomanii. Profesor nadzwyczajny w dziedzinie Osobowości, Diagnozy i Wsparcia Psychologicznego w Katedrze Psychologii Zdrowia Uniwersytetu w Alicante (Hiszpania).  Członek Grupy Badawczej Psychologii Stosowanej w obszarach Zdrowia i Zachowań Ludzkich Uniwersytetu w Alicante.

dr

Manuel Lillo-Crespo

Jest profesorem nadzwyczajnym i Koordynatorem Mobilności Międzynarodowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Alicante (Hiszpania). Jest doktorem Zdrowia i Antropologii Medycznej oraz Pielęgniarstwa, magistrem Nauk o Pielęgniarstwie i Badań Naukowych, Antropologii Społecznej i Kulturowej, Zarządzania w Biznesie (na poziomie wykonawczym), posiada także tytuł licencjata Nauk o Pielęgniarstwie.

dr

María Rubio-Aparicio

Adiunkt w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Absolwentka Psychologii – z wyróżnieniem. Magister Metodologii Nauk Behawioralnych i Zdrowia. Posiada tytuł magistra w Nauczaniu na Poziomie Obowiązkowej Edukacji Średniej i Maturalnej, Kształceniu Zawodowym i Nauczaniu Języka. Otrzymała Nadzwyczajną Nagrodę za Najlepszą Pracę Doktorską z psychologii.

dr

Manuel Fernández Alcántara

Adiunkt w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Doktor Psychologii na Uniwersytecie w Granadzie. Magister w dziedzinie Opieki Zdrowotnej Skierowanej Na Promowanie Ludzkiej Autonomii i Zwracanie Uwagi na Procesy Związane z Końcem Życia na Uniwersytecie w Granadzie.

dr

Miriam Sánchez-SanSegundo

Jest asystentem naukowym na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Jest doktorem Nauk o Zdrowiu ze specjalizacją w dziedzinie Osobowości, Diagnozy i Wsparcia Psychologicznego, a także Psychologii Sądowej.

dr

Nicolás Ruiz-Robledillo

Adiunkt w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Absolwent Psychologii – z wyróżnieniem. Magister Rozwoju Badań i Leczenia w Psychopatologii i Zdrowiu. Magister Ogólnej Psychologii Zdrowia. Magister Nauczania na Poziomie Średnim ze specjalizacją w poradnictwie edukacyjnym. Laureat Nadzwyczajnej Nagrody za Najlepszy Doktorat w dziedzinie Psychologii Zdrowia.

dr

Maria José Cabañero

Jest profesorem nadzwyczajnym Pielęgniarstwa na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Doktorat w Pielęgniarstwie: Praktyka i Edukacja na Uniwersytecie w Alicante z Nadzwyczajną Nagrodą Doktorską. Magister Nauk Pielęgniarskich na Uniwersytecie w Alicante. Jest członkiem grupy badawczej „Jakość Życia, Dobrostan i Zdrowie”. 

JOUDG “Breshia”

Macedonia północna

Marija Vasilevska

Koordynator pracy nauczycieli, posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami lokalnymi i krajowymi przy wsparciu USAID, Sorosa itp. Od 2012 roku trener modelu Mosaic, odpowiedzialna za szkolenia i seminaria dla  rodziców, wychowawców, opiekunów, nauczycieli, studentów, inspektorów państwowych z MPiPS i doradców z BDE.

Ajrije Daci

Ukończyła studia podyplomowe i magisterskie w dziedzinie Zasobów Ludzkich na Uniwersytecie Zarządzania w Skopje. W 1992 r. rozpoczęła pracę jako opiekun w Instytucie JOUDG „Breshia” Debar, a następnie jako wychowawca w przedszkolu, prowadząc liczną grupę dzieci w wieku 5-6 lat.

Bledi Cami

Posiada doświadczenie w międzynarodowych projektach w ramach programu Erasmus +. Ma doskonałe umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji zadań dotyczących edukacji nieformalnej i Erasmus +.

Città metropolitana di Roma Capitale​

Włochy

Maria Fabiani

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami UE. Niezależna badaczka, uczy metodologii badań i statystyki na Uniwerstytecie Tor Vergata w Rzymie. Posiada tytuł licencjata Pielęgniarstwa oraz licencjata Logopedii. Jest także trenerem z obszaru badań.

Antonella Lizambri

Magister Socjologii. W Città Metropolitana Di Roma Capitale odpowiedzialna za internacjonalizację kształcenia oraz szkolenia zawodowe. Posiada doświadczenie badawcze.

Cecilia Cardito

Magister Nauk Politycznych i Społecznych. Jest koordynatorem w szkole del Sociale “Agorà”.

Fabiana Ferri

Magister Edukacji i Komunikacji. W Città Metropolitana Di Roma Capitale obecnie jest odpowiedzialna za selekcję nauczycieli i komunikację.

Expert Psy Asociatia Psihologilor Specialisti

Romania

Dr

Armand Veleanovici

Psycholog, superwizor i trener w obszarze psychologii klinicznej, poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapeuta, posiadający stopień naukowy w dziedzinie nauk prawnych.Zajmował się zagadnieniem maltretowania i zaniedbywania dzieci jeszcze przed uzyskaniem dyplomu psychologa. Od 2006 roku pracuje w systemie ochrony dzieci.

Dr

Gabriela Dumitriu

Psycholog kliniczny i psychoterapeuta. Posiada ośmioletnie doświadczenie w pracy w systemie ochrony dzieci. W trakcie tej pracy przeprowadzała oceny psychologiczne, ekspertyzy i interwencje w przypadkach nadużyć, rozwodów, domów zastępczych, adopcji. Brała udział w projektach mających na celu szerzenie informacji na temat rozwoju dzieci, rodzicielstwa, zapobiegania dysfunkcjom opieki i wsparcia oraz zmniejszania ryzyka nadużyć i zaniedbań.

Laura Mat

Psycholog kliniczny w trakcie szkolenia na psychoterapeutkę. Studiuje psychologię zdrowia w trybie studiów magisterskich. Podczas programów wolontariackich w organizacjach pozarządowych i szpitalu współpracowała zarówno z dziećmi, także z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Close Menu

dr Monika Baryła-Matejczuk

Koordynator i autor koncepcji projektu „E-MOTION. Projekt wysokiej wrażliwości”. Autorka książki „Ponadstandardowi nauczyciele. Psychologiczne uwarunkowania zróżnicowanej aktywności zawodowej nauczycieli”. Trener i psychoedukator Ośrodka Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji Fundacji „Masz Szansę”, trener kompetencji zawodowych (Competence and talent assessment in SMEs), trener z zakresu wykorzystania metodologii “Learning from Analogies”.

Przygotowuje i realizuje krajowe i międzynarodowe projekty naukowe i wdrożeniowe, współpracuje z Centrum Diagnozy i Terapii. Jest autorką publikacji z obszaru osobistego i profesjonalnego funkcjonowania nauczycieli, wrażliwości przetwarzania sensorycznego, jakość relacji (małżeńskich i kohabitacyjnych), psychologii pozytywnej, psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej. Przygotowuje polską adaptację skali Highly Sensitive Persona Scale.

W pracy psychologa i badacza koncentruje się na zasobach człowieka, jego potencjale, potrzebach i możliwościach, na holistycznym podejściu do człowieka w rozumieniu psychologii humanistycznej i psychologii pozytywnej.

dr Małgorzata Artymiak

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy indywidualnej z rodzicami, nauczycielami, dorosłymi, pracy z parami i małżeństwami. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup odbiorców. Współautorka narzędzi diagnostycznych z obszaru doradztwa zawodowego, doradztwa kariery i programów pracy z młodzieżą i dorosłymi.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki: motywacji, autodeterminacji, koncepcji i metod narracyjnych w psychologii.

dr Grzegorz Kata

Psychologist, assistant professor at the Psychoprophylaxis and Psychological Help Unit at the University of Economics and Innovation in Lublin. A graduate of training in methods of measuring and performing research on perceptual and cognitive functions (including EGI EEG, eyetracking, TMS).

Co-author of the psychological test TUW to study the ability of children and youth according to the concept of Gardner’s multiple intelligence. He cooperates in national and international scientific and implementation projects in the field of education, support for children and adolescents, prevention. He combines scientific work with practice: he conducts workshops and trainings for teachers, parents and educators in the field of education, educational competences.

Provides psychological help for young people and families, psychotherapy and development groups for students. Author of several scientific publications and a monograph about the role of youth volunteering.

dr Wiesław Poleszak

(Co-author of the model for building and evaluating the educational and preventive program of the school prepared for the Ministry of National Education).

Expert of the Ministry of National Education, ORE and the Office of Drug Addiction. Author of over fifty publications in the field of prevention of problem behaviors and social problems.

Author of several tools for personality research and support needs.

Dr. Moisés Betancort Montesinos

PhD Moisés Betancort Montesinos

Doktor psychologii. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Psychologii i Sekcji Logopedycznej Uniwersytetu La Laguna (Teneryfa, Hiszpania). Specjalizuje się w Psychologii Poznawczej, przetwarzaniu języka i eksperymentalnych projektach psycholingwistycznych.

Jest członkiem Katedry Psychologii Klinicznej, Psychobiologii i Metodologii na Uniwersytecie La Laguna. Specjalizuje się w obszarach projektowania eksperymentalnego oraz wielowymiarowych analiz danych. Rozwija rolę metodologii w różnych grupach badawczych.

Jest recenzentem w wielu czasopismach naukowych i międzynarodowych konferencjach recenzowanych. Publikuje artykuły w czasopismach z bazy JCR, pisze rozdziały książek i uczestniczy w licznych wydarzeniach naukowych. Jego aktywność badawcza jest pozytywnie oceniana przez krajową agencję ds. działalności badawczej (CNEA).

Był członkiem zespołu badawczego w ramach krajowego projektu, projektu europejskiego. Obecnie jest członkiem zespołu badawczego w dwóch projektach krajowych oraz w projekcie MATE (Wielowymiarowym Analitycznym Treningu W Edukacji).

Współrealizował pięć prac doktorskich, obecnie koordynuje dwie. Brał udział w różnych komisjach dotyczących prac doktorskich na Uniwersytecie La Laguna. Jest członkiem Komisji Doktorskiej Psychologii oraz Stałej Komisji Badawczej Uniwersytetu La Laguna.

dr Rosario Ferrer Cascales

PhD Rosario Ferrer Cascales

Doktor psychologii. Profesor zwyczajny w dziedzinie Osobowości, Diagnozy i Wsparcia Psychologicznego na Uniwersytecie w Alicante. Dyrektor Katedry Psychologii Zdrowia i Grupy Badawczej Psychologii Stosowanej w obszarach Zdrowia i Zachowań Ludzkich Uniwersytetu w Alicante. Koordynator Grupy Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych „Portal Podstaw Psychologii”.

Jej główne kierunki badań to: walidacja i rozwój narzędzi diagnostycznych; ocena jakości życia, dobrostanu psychicznego i zdrowia; zdrowie psychiczne oraz innowacje edukacyjne. Opublikowała szeroką gamę artykułów w czasopismach branżowych i brała udział w wielu projektach badawczych w roli Głównego Badacza.

Uczestniczyła jako badacz w następujących Projektach Europejskich: Szkolenie dotyczące doskonalenia europejskiej opieki zdrowotnej (ISTEW); Międzybranżowe rozwiązania eksperymentalnego uczenia się (IPE) skierowane do pracowników z demencją, a także w Projekcie Daphne związaym z przeciwdziałaniem przemocy relacyjnej.

Publikowała kursy w Open Course Ware Uniwersytetu w Alicante. Jest recenzentem w międzynarodowych i wpływowych czasopismach. Ma doświadczenie w prowadzeniu działań związanych z badaniami i innowacjami. Uczestniczyła również w różnych międzynarodowych i krajowych kongresach badawczych.

Ponadto jako aktywny badacz brała udział w różnych projektach UE: Wielowymiarowym Analitycznym Treningu w Edukacji (MATE) oraz E-motion – Potencjał Wysokiej Wrażliwości.

dr Natalia Albaladejo-Blázquez​

PhD Natalia Albaladejo-Blázquez

Doktor Psychologii. Absolwentka Psychopedagogiki. Magister Prewencji i Leczenia Narkomanii. Profesor nadzwyczajny w dziedzinie Osobowości, Diagnozy i Wsparcia Psychologicznego w Katedrze Psychologii Zdrowia Uniwersytetu w Alicante (Hiszpania).  Członek Grupy Badawczej Psychologii Stosowanej w obszarach Zdrowia i Zachowań Ludzkich Uniwersytetu w Alicante.

Jej główne kierunki badań to: Psychologia Zdrowia związana ze szkołą; ocena i wdrażanie programów interwencyjnych w szkołach; szkolenie nauczycieli w zakresie edukacji emocjonalnej; innowacje edukacyjne.

Autorka artykułów publikowanych w naukowych czasopismach indeksowanych oraz prezentacji na kongresach krajowych i międzynarodowych. Doradca Centrum Szkolenia Nauczycieli w Alicante. Konsultant Planu Miejskiego dotyczącego narkomanii i innych uzależnień w Alicante, a także dotyczącego przeciwdziałania przestępczości nieletnich.

Jest aktywną badaczką w projektach finansowanych przez Komisję Europejską, takich jak: Wielowymiarowy Analityczny Trening w Edukacji (MATE), Projekcie Daphne związanym z przeciwdziałaniem przemocy relacyjnej – (Lights4violence) oraz E-Motion: Potencjał Wysokiej Wrażliwości.

dr Manuel Lillo-Crespo

PhD Manuel Lillo-Crespo

Jest profesorem nadzwyczajnym i Koordynatorem Mobilności Międzynarodowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Alicante (Hiszpania). Jest doktorem Zdrowia i Antropologii Medycznej oraz Pielęgniarstwa, magistrem Nauk o Pielęgniarstwie i Badań Naukowych, Antropologii Społecznej i Kulturowej, Zarządzania w Biznesie (na poziomie wykonawczym), posiada także tytuł licencjata Nauk o Pielęgniarstwie.

Jest członkiem Katedry Pielęgniarstwa na Uniwersytecie w Alicante oraz liderem zespołu i kierownikiem międzynarodowych projektów badawczych.

Specjalizuje się w obszarach takich jak: zarządzanie i administracja w opiece zdrowotnej, pielęgniarstwo i rozwój medycyny (w tym zarządzanie projektami), opieka zdrowotna/antropologia kliniczna (oparta głównie na metodologii badań jakościowych) oraz badania edukacyjne.

Jest członkiem rady redakcyjnej i recenzentem znaczących czasopism takich jak: Journal of Advanced Nursing (JAN) i Journal of Transcultural Nursing (JTCN), a także innych czasopism branżowych w Ameryce Łacińskiej i Hiszpanii.

Opublikował ponad 65 artykułów w różnych czasopismach z bazy JCR, rozdziałów książek i wykładów podczas wydarzeń naukowych na całym świecie.

dr María Rubio-Aparicio​

Dr María Rubio-Aparicio

Adiunkt w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Absolwentka Psychologii – z wyróżnieniem. Magister Metodologii Nauk Behawioralnych i Zdrowia.

Posiada tytuł magistra w Nauczaniu na Poziomie Obowiązkowej Edukacji Średniej i Maturalnej, Kształceniu Zawodowym i Nauczaniu Języka. Otrzymała Nadzwyczajną Nagrodę za Najlepszą Pracę Doktorską z psychologii.

Jest członkiem Grupy Badawczej Psychologii Stosowanej w obszarach Zdrowia i Zachowań Ludzkich Uniwersytetu w Alicante. Specjalizuje się przede wszystkim w obszarze Metaanalizy i Systematycznego Przeglądu Literatury. Jest autorką artykułów indeksowanych w JCR, konferencji i prezentacji na krajowych i międzynarodowych wydarzeniach naukowych.

Jest aktywnym badaczem w różnych projektach finansowanych przez Komisję Europejską, takich jak: Przetwarzanie i analiza danych zgromadzonych w ramach ogólnoeuropejskich badań „Korzyści dla Równouprawnienia Płciowego dzięki Wydatkom Publicznym” i E-motion: Potencjał Wysokiej Wrażliwości.

dr Manuel Fernández Alcántara

Dr Manuel Fernández Alcántara

Adiunkt w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Doktor Psychologii na Uniwersytecie w Granadzie. Magister w dziedzinie Opieki Zdrowotnej Skierowanej Na Promowanie Ludzkiej Autonomii i Zwracanie Uwagi na Procesy Związane z Końcem Życia na Uniwersytecie w Granadzie.

Psycholog Zdrowia. Członek grupy badawczej PATH (Psychospołeczne i Międzykulturowe Aspekty Zdrowia i Choroby) oraz Grupy Badawczej Psychologii Stosowanej w obszarach Zdrowia i Zachowań Ludzkich. Badacz w Centrum Badania Umysłu, Mózgu i Zachowań (CIMCYC). Główne kierunki jego badań to: proces żałoby i straty, neuropsychologia dziecka i rozwój neurologiczny oraz procesy chroniczne.

Autor różnych artykułów indeksowanych w JCR oraz konferencji i prezentacji na krajowych i międzynarodowych kongresach badawczych. Jako aktywny badacz uczestniczył w różnych projektach UE: Wielowymiarowym Analitycznym Treningu W Edukacji (MATE) oraz E-motion – Potencjał Wysokiej Wrażliwości.

dr Miriam Sánchez-SanSegundo

Dr Miriam Sánchez-SanSegundo

Jest asystentem naukowym na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Jest doktorem Nauk o Zdrowiu ze specjalizacją w dziedzinie Osobowości, Diagnozy i Wsparcia Psychologicznego, a także Psychologii Sądowej.

Absolwentka Psychologii, Kryminologii, magister Psychologii Sądowej oraz Neurokryminologii – we wszystkich dziedzinach otrzymała wyróżnienia. Specjalizuje się w Psychologii Klinicznej, terapii przestępców, czynnikach ryzyka agresji i wiktymizacji wśród młodzieży, interwencji w grupach wysokiego ryzyka oraz w Neuropsychologii.

Jest recenzentem w różnych czasopismach naukowych i międzynarodowych konferencjach recenzowanych. Publikowała artykuły w różnych czasopismach z bazy JCR, pisała rozdziały książek i uczestniczyła w licznych wydarzeniach naukowych.

Jest aktywną badaczką w różnych projektach finansowanych przez Komisję Europejską, takich jak: Projekt ISTEW (Szkolenie dotyczące doskonalenia europejskiej opieki zdrowotnej); Projekt Palliare (skierowany na wsparcie osób z demencją); Wielowymiarowy Analityczny Trening W Edukacji (MATE); Projekt Daphne (przeciwdziałanie przemocy relacyjnej) oraz E-motion – Potencjał Wysokiej Wrażliwości.

dr Nicolás Ruiz-Robledillo

Dr Nicolás Ruiz-Robledillo

Adiunkt w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Absolwent Psychologii – z wyróżnieniem. Magister Rozwoju Badań i Leczenia w Psychopatologii i Zdrowiu. Magister Ogólnej Psychologii Zdrowia. Magister Nauczania na Poziomie Średnim ze specjalizacją w poradnictwie edukacyjnym. Laureat Nadzwyczajnej Nagrody za Najlepszy Doktorat w dziedzinie Psychologii Zdrowia.

Członek Grupy Badawczej Psychologii Stosowanej w obszarach Zdrowia i Zachowań Ludzkich Uniwersytetu w Alicante. Specjalizuje się w obszarach Psychologii Zdrowia, Psychobiologii, Przewlekłego Stresu, Psychologii Odżywiania i Interwencji Klinicznych w grupach doświadczających przewlekłego stresu.

Autor kilku artykułów indeksowanych w JCR oraz konferencji i prezentacji na krajowych i międzynarodowych wydarzeniach naukowych. Aktywny badacz w projekcie finansowanym przez Komisję Europejską: E-motion: Potencjał Wysokiej Wrażliwości.

dr Maria José Cabañero​

Dr Maria José Cabañero

Jest profesorem nadzwyczajnym Pielęgniarstwa na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Doktorat w Pielęgniarstwie: Praktyka i Edukacja na Uniwersytecie w Alicante z Nadzwyczajną Nagrodą Doktorską. Magister Nauk Pielęgniarskich na Uniwersytecie w Alicante.

Jest członkiem grupy badawczej „Jakość Życia, Dobrostan i Zdrowie”. Ma szerokie doświadczenie w różnych projektach opartych na badaniach ilościowych, w szczególności w zakresie projektowania narzędzi badawczych i skal związanych z pomiarem własności psychologicznych.

Pracowała w dziedzinie badań jakości życia, a także w obszarach związanych z opieką paliatywną i starzeniem się. Autorka kilku artykułów indeksowanych w JCR oraz konferencji i prezentacji na krajowych i międzynarodowych wydarzeniach naukowych.

Od 2013 r. do chwili obecnej jako aktywny badacz bierze udział w różnych projektach UE, takich jak: Projekt ISTEW (szkolenie dotyczące doskonalenia europejskiej opieki zdrowotnej), projekt Palliare (skierowany na wsparcie osób z demencją), Wielowymiarowy Analityczny Trening W Edukacji (MATE) i E-motion: Potencjał Wysokiej Wrażliwości. Ponadto prowadziła i brała udział w projektach finansowanych ze środków krajowych od 2003 roku.

Marija Vasilevska

Marija Vasilevska

Koordynator pracy nauczycieli, posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami lokalnymi i krajowymi przy wsparciu USAID, Sorosa itp.

Od 2012 roku trener modelu Mosaic, odpowiedzialna za szkolenia i seminaria dla  rodziców, wychowawców, opiekunów, nauczycieli, studentów, inspektorów państwowych z MPiPS i doradców z BDE.

W latach 2012-2016 była zaangażowana w projekt Pierwszej Ambasady Dziecięcej „Megjashi”, organizując działania związane z poszanowaniem różnorodności, pracując ze spersonalizowanymi lalkami.

Ajrije Daci

Ajrije Daci

Ukończyła studia podyplomowe i magisterskie w dziedzinie Zasobów Ludzkich na Uniwersytecie Zarządzania w Skopje. W 1992 r. rozpoczęła pracę jako opiekun w Instytucie JOUDG „Breshia” Debar, a następnie jako wychowawca w przedszkolu, prowadząc liczną grupę dzieci w wieku 5-6 lat.

Od 2007 r. pracuje jako dyrektor Miejskiej Instytucji Publicznej – przedszkola „Breshia” i nabywa licencję dyrektora. W ostatnich latach realizowała projekty: „Szacunek dla różnorodności”, „Edukacja Pokoju”, „Miasto oczami dzieci”, „BonTone”, „Ogród w przedszkolu”, „Zdrowa żywność”, „Sport i zajęcia sportowe”.

Bledi Cami​

Bledi Cami

Posiada doświadczenie w międzynarodowych projektach w ramach programu Erasmus +. Ma doskonałe umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji zadań dotyczących edukacji nieformalnej i Erasmus +.

W Instytucie JOUDG Breshia zaangażowany jest w międzynarodowe projekty w ramach programu KA229 Erasmus +. Od września 2017 r. pełni funkcję koordynatora i eksperta w projektach: Mali Wynalazcy, Sam na Świecie oraz Edukacja w Okresie Przedszkolnym w Podejściu ORFF, wspieranych przez Narodową Agencję Europejskich Programów Edukacyjnych i Erasmus +.

dr Armand Veleanovici

Dr Armand Veleanovici

Psycholog, superwizor i trener w obszarze psychologii klinicznej, poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapeuta, posiadający stopień naukowy w dziedzinie nauk prawnych.

Zajmował się zagadnieniem maltretowania i zaniedbywania dzieci jeszcze przed uzyskaniem dyplomu psychologa. Od 2006 roku pracuje w systemie ochrony dzieci. Oprócz prywatnej praktyki jest obecnie koordynatorem Center of the General Direction of Social Assistance and Child Protection w Bukareszcie.

Podczas swojej działalności zawodowej zajmował się setkami przypadków maltretowania i zaniedbywania dzieci, rodziców, gdzie dokonywał oceny, ekspertyz sądowych lub poradnictwa psychoterapeutycznego / psychologicznego, zgodnie z wnioskiem sądu, policji lub samych klientów. Przedmiotem badań jego doktoratu były zaburzenia emocjonalne maltretowanych lub zaniedbanych dzieci.

Opublikował monografię, rozdziały w dwóch podręcznikach i ponad 20 artykułów dotyczących wykorzystywania i zaniedbywania dzieci. Prowadzi szkolenia z zakresu oceniania, ekspertyz, poradnictwa i psychoterapii dla dzieci, dorosłych i rodzin.

dr Gabriela Dumitriu​

Dr Gabriela Dumitriu

Psycholog kliniczny i psychoterapeuta. Posiada ośmioletnie doświadczenie w pracy w systemie ochrony dzieci.

W trakcie tej pracy przeprowadzała oceny psychologiczne, ekspertyzy i interwencje w przypadkach nadużyć, rozwodów, domów zastępczych, adopcji. Brała udział w projektach mających na celu szerzenie informacji na temat rozwoju dzieci, rodzicielstwa, zapobiegania dysfunkcjom opieki i wsparcia oraz zmniejszania ryzyka nadużyć i zaniedbań.

Prowadzi programy edukacyjne dla rodziców i przyszłych rodziców, warsztaty wsparcia emocjonalnego i rozwoju osobistego dla dzieci, programy doradcze dla rodzin adopcyjnych. Jako psycholog kliniczny dokonuje ocen i interwencji dla rodzin w przypadku rozwodu.

W Expert Psy Association organizuje szkolenia dotyczące oceny psychologicznej (opiniowania), wiedzy i interwencji w różnych wymiarach dla dzieci i rodzin.