Nasz zespół

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie

POLSKA

Dr

Monika Baryła-Matejczuk

Koordynator merytoryczny projektu

Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Autorka publikacji z zakresu osobowościowego i profesjonalnego funkcjonowania nauczycieli, wrażliwości przetwarzania sensorycznego, psychologii pozytywnej, psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej.

DR

Małgorzata Artymiak

Psycholog, nauczyciel akademicki. Dyrektor Psychologicznego Centrum Diagnozy i Terapii WSEI. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy indywidualnej z rodzicami, nauczycielami, dorosłymi, pracy z parami i małżeństwami. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup odbiorców. 

MGR

Magda Janiak

Koordynator zespołu do spraw projektów międzynarodowych

Ukończyła studia magisterskie z zakresu Studiów Europejskich oraz studia podyplomowe z Zarządzania Finansami i Księgowości w Projektach Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej. Jest ekspertem jakości VCC oraz Koordynatorem Projektów z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem we współpracy międzynarodowej.

ph.d

Grzegorz Kata

Psychologist, researcher and lecturer, main areas of scientific and practical interest: prevention of risky behaviors of youth, quantitative methods in psychology, personality and cognitive determinants and correlates of problem behaviors and effectiveness of action

ph.d

Wiesław Poleszak

Assistant Professor of Psychology, psychotherapist. Goverment expert in field of psychoprophylaxis. Co-author of the model for building and evaluating the educational and preventive program of the school prepared for the Ministry of National Education.

Universidad de la Laguna

Hiszpania

DR

Moisés Betancort Montesinos

Doktor psychologii. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Psychologii i Sekcji Logopedycznej Uniwersytetu La Laguna (Teneryfa, Hiszpania). Specjalizuje się w Psychologii Poznawczej, przetwarzaniu języka i eksperymentalnych projektach psycholingwistycznych. Jest członkiem Katedry Psychologii Klinicznej, Psychobiologii i Metodologii na Uniwersytecie La Laguna. Specjalizuje się w obszarach projektowania eksperymentalnego oraz wielowymiarowych analiz danych. Rozwija rolę metodologii w różnych grupach badawczych.

DR

Horacio A. Barber

Dr Horacio A. Barber uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie La Laguna w 2002 roku. W latach 2003-2005 otrzymał stypendia, które umożliwiły mu odbycie stażu podoktorskiego na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego (UCSD, USA) i Uniwersytecie Hebrajskim Jerozolimy (HU, Izrael), pod nadzorem odpowiednio dr Marty Kutas i dr Shlomo Bentina. W roku 2006 pracował jako Research Fellow w University College London (UCL, UK), w laboratorium dr Gabrielli Vigliocco. 

Universidad de Alicante

Hiszpania

dr

Rosario Ferrer Cascales

Doktor psychologii. Profesor zwyczajny w dziedzinie Osobowości, Diagnozy i Wsparcia Psychologicznego na Uniwersytecie w Alicante. Dyrektor Katedry Psychologii Zdrowia i Grupy Badawczej Psychologii Stosowanej w obszarach Zdrowia i Zachowań Ludzkich Uniwersytetu w Alicante. Koordynator Grupy Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych „Portal Podstaw Psychologii”.

dr

Natalia Albaladejo-Blázquez

Doktor Psychologii. Absolwentka Psychopedagogiki. Magister Prewencji i Leczenia Narkomanii. Profesor nadzwyczajny w dziedzinie Osobowości, Diagnozy i Wsparcia Psychologicznego w Katedrze Psychologii Zdrowia Uniwersytetu w Alicante (Hiszpania).  Członek Grupy Badawczej Psychologii Stosowanej w obszarach Zdrowia i Zachowań Ludzkich Uniwersytetu w Alicante.

dr

Manuel Lillo-Crespo

Jest profesorem nadzwyczajnym i Koordynatorem Mobilności Międzynarodowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Alicante (Hiszpania). Jest doktorem Zdrowia i Antropologii Medycznej oraz Pielęgniarstwa, magistrem Nauk o Pielęgniarstwie i Badań Naukowych, Antropologii Społecznej i Kulturowej, Zarządzania w Biznesie (na poziomie wykonawczym), posiada także tytuł licencjata Nauk o Pielęgniarstwie.

dr

María Rubio-Aparicio

Adiunkt w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Absolwentka Psychologii – z wyróżnieniem. Magister Metodologii Nauk Behawioralnych i Zdrowia. Posiada tytuł magistra w Nauczaniu na Poziomie Obowiązkowej Edukacji Średniej i Maturalnej, Kształceniu Zawodowym i Nauczaniu Języka. Otrzymała Nadzwyczajną Nagrodę za Najlepszą Pracę Doktorską z psychologii.

dr

Manuel Fernández Alcántara

Adiunkt w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Doktor Psychologii na Uniwersytecie w Granadzie. Magister w dziedzinie Opieki Zdrowotnej Skierowanej Na Promowanie Ludzkiej Autonomii i Zwracanie Uwagi na Procesy Związane z Końcem Życia na Uniwersytecie w Granadzie.

dr

Miriam Sánchez-SanSegundo

Jest asystentem naukowym na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Jest doktorem Nauk o Zdrowiu ze specjalizacją w dziedzinie Osobowości, Diagnozy i Wsparcia Psychologicznego, a także Psychologii Sądowej.

dr

Nicolás Ruiz-Robledillo

Adiunkt w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Absolwent Psychologii – z wyróżnieniem. Magister Rozwoju Badań i Leczenia w Psychopatologii i Zdrowiu. Magister Ogólnej Psychologii Zdrowia. Magister Nauczania na Poziomie Średnim ze specjalizacją w poradnictwie edukacyjnym. Laureat Nadzwyczajnej Nagrody za Najlepszy Doktorat w dziedzinie Psychologii Zdrowia.

dr

Maria José Cabañero

Jest profesorem nadzwyczajnym Pielęgniarstwa na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Doktorat w Pielęgniarstwie: Praktyka i Edukacja na Uniwersytecie w Alicante z Nadzwyczajną Nagrodą Doktorską. Magister Nauk Pielęgniarskich na Uniwersytecie w Alicante. Jest członkiem grupy badawczej „Jakość Życia, Dobrostan i Zdrowie”. 

JOUDG “Breshia”

Macedonia północna

Marija Vasilevska

Koordynator pracy nauczycieli, posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami lokalnymi i krajowymi przy wsparciu USAID, Sorosa itp. Od 2012 roku trener modelu Mosaic, odpowiedzialna za szkolenia i seminaria dla  rodziców, wychowawców, opiekunów, nauczycieli, studentów, inspektorów państwowych z MPiPS i doradców z BDE.

Ajrije Daci

Ukończyła studia podyplomowe i magisterskie w dziedzinie Zasobów Ludzkich na Uniwersytecie Zarządzania w Skopje. W 1992 r. rozpoczęła pracę jako opiekun w Instytucie JOUDG „Breshia” Debar, a następnie jako wychowawca w przedszkolu, prowadząc liczną grupę dzieci w wieku 5-6 lat.

Bledi Cami

Posiada doświadczenie w międzynarodowych projektach w ramach programu Erasmus +. Ma doskonałe umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji zadań dotyczących edukacji nieformalnej i Erasmus +.

Città metropolitana di Roma Capitale​

Włochy

Maria Fabiani

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami UE. Niezależna badaczka, uczy metodologii badań i statystyki na Uniwerstytecie Tor Vergata w Rzymie. Posiada tytuł licencjata Pielęgniarstwa oraz licencjata Logopedii. Jest także trenerem z obszaru badań.

Antonella Lizambri

Magister Socjologii. W Città Metropolitana Di Roma Capitale odpowiedzialna za internacjonalizację kształcenia oraz szkolenia zawodowe. Posiada doświadczenie badawcze.

Cecilia Cardito

Magister Nauk Politycznych i Społecznych. Jest koordynatorem w szkole del Sociale “Agorà”.

Fabiana Ferri

Magister Edukacji i Komunikacji. W Città Metropolitana Di Roma Capitale obecnie jest odpowiedzialna za selekcję nauczycieli i komunikację.

Expert Psy Asociatia Psihologilor Specialisti

Romania

Dr

Armand Veleanovici

Psycholog, superwizor i trener w obszarze psychologii klinicznej, poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapeuta, posiadający stopień naukowy w dziedzinie nauk prawnych.Zajmował się zagadnieniem maltretowania i zaniedbywania dzieci jeszcze przed uzyskaniem dyplomu psychologa. Od 2006 roku pracuje w systemie ochrony dzieci.

Dr

Gabriela Dumitriu

Psycholog kliniczny i psychoterapeuta. Posiada ośmioletnie doświadczenie w pracy w systemie ochrony dzieci. W trakcie tej pracy przeprowadzała oceny psychologiczne, ekspertyzy i interwencje w przypadkach nadużyć, rozwodów, domów zastępczych, adopcji. Brała udział w projektach mających na celu szerzenie informacji na temat rozwoju dzieci, rodzicielstwa, zapobiegania dysfunkcjom opieki i wsparcia oraz zmniejszania ryzyka nadużyć i zaniedbań.

Laura Mat

Psycholog kliniczny w trakcie szkolenia na psychoterapeutkę. Studiuje psychologię zdrowia w trybie studiów magisterskich. Podczas programów wolontariackich w organizacjach pozarządowych i szpitalu współpracowała zarówno z dziećmi, także z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi.