Задачи во проектот Е-МОТИОН

Во нашата работа, ние сме во фаза на систематски преглед на литературата. Ова е многу важен дел затоа што ефектите ќе бидат основа за алатка што ќе им помогне на наставниците и родителите да ја проценат високата чувствителност на децата и да го подготват моделот на поддршка за високо чувствителните деца. Ова е време во кое е тешко да се споделат производи или наши „откритија“ во областа на висока чувствителност. Сепак, решивме да ја донесеме Идејата за висока чувствителност и ефектите од претходните, многу важни дела. Ние систематски ќе презентираме информации за голема чувствителност!

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter