Обука „Високо чувствителност – разбирање и поддршка“

Центарот за дијагностицирање и терапија на WSEI, организира ОБУКА „Разбирање и подршка“.

За обуката можете да прочитате на веб-страницата: http://pcdit.wsei.lublin.pl/?p=1293. Обука од д-р. Моника Барила-Матејџузук “

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter