Blog

Општ / заеднички дел

Дали висока чувствителност е нарушување ?

Дали висока чувствителност е нарушување? Разговорите и консултациите за висока чувствителност обично започнуваат со прашањето: од каде потекнува ова нарушување? Размислувајќи за високата чувствителност се

Дел за родителите

Зошто едукативните методи тестирани на браќа и сестри не успеваат за високо чувствителните деца?

Зошто едукативните методи тестирани на браќа и сестри не успеваат за високо чувствителните деца? Она што често ги поттикнува родителите да се заинтересираат за специфичноста

Дел за наставниците/воспитувачите