Како да поддржуваме сензитивно дете?

Модул 5 (Видеа) се состои од кратки видеа, кои помагаат да се разберат најважните димензии на функционирањето на високо чувствителното дете и неговите потреби. Видеата илустрираат совети, кои ќе им помогнат на родителите, и наставниците за поддршка на високо чувствителните деца во текот на нивното образование и нивнтата благосостојба