КОМ во Лублин

На 12-13 ноември во Лублин, на Универзитетот за економија и иновации во Лублин, се одржа првиот состанок на проектот Е-МОТИОН. Средбата беше важна во размената на ставови, проширување на знаење од различни области, запознавање со проблемот и вклучување во понатамошна работа!

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin

Leave a comment