Започнаа интервјуата со фокус групите со родители и наставници од деца со висока чувствителност

На почетокот на јуни, започнавме со имплементација на фокус групи со родители и наставници од многу чувствителни деца.

Како дел од состаноците на фокус групите, собравме искуство поврзано со воспитување и работа со деца со чувствителност деца дома и на училиште. Информациите од родители и наставници се непроценлива помош во подготовката на материјали за поддршка на оваа група на деца.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter